Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Warunkiem przyjęcia na studia jest rejestracja za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacyjnego oraz złożenie w sekretariacie następujących dokumentów:

  • kwestionariusza osobowego wygenerowanego z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego
  • odpisu dyplomu ukończenia studiów lub kopii potwierdzonej przez Uczelnię
  • kopii dowodu osobistego potwierdzonej przez Uczelnię (lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość słuchacza)
  • jednej aktualnej fotografii
  • skierowania z zakładu pracy (w przypadku studiów podyplomowych realizowanych na zlecenie podmiotu spoza Uczelni)